Technologie

ZAJIŠŤUJEME NÁSLEDUJÍCÍ TECHNOLOGIE:

BIOPLYNOVÉ STANICE – Bioplynové stanice slouží k úpravě a zpracování biologicky rozložitelných odpadů, zkráceně bioodpadů. Ty pocházejí především ze zemědělství (tedy rostlinné zbytky (např. kukuřičná siláž)), a dále z chovu zvířat (zvířecí exkrementy), nebo to mohou být vytříděné biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu.

PELETKÁRNA – Pelety se používají jako náhrada fosilních paliv v kotlích, domácíchkamnech a krbech. Protože jsou sypké, mohou se používat i v kotelnách s automatickým provozem. Pomocí dopravníku je možné přesně a plynule regulovat přísun paliva a tím regulovat tepelný výkon kotle. Vytápění tímto palivem je značně rozšířeno v evropských zemích včetně ČR.

Pelety se z těchto důvodů dělí na pelety určené pro domácnosti a pelety určené pro průmyslové vytápění (například teplárny a elektrárny).

Pelety určené pro průmysl bývají zpravidla horší jakosti, mívají větší obsah příměsí, nižší výhřevnost a vyšší obsah popelovin resp. nespalitelných látek, pro domácí kotelny obvykle nejsou vhodné.

U pelet určených pro domácnost je také výhodné, pokud jsou vyrobeny ze dřeva pocházejícího z jednoho druhu stromů (smrk, borovice, modřín apod.).

V pivovarnictví při procesu chmelovaru jsou velkými pivovary používány chmelové pelety či granuláty.

Depolymerizační jednotkydepolymerizace je jedním z reduktivních procesů. Dochází při ní k termickému rozkladu organických látek v atmosféře bez přístupu kyslíku, a tudíž nedochází ke spalování. Reakčními produkty jsou látky plynné, kapalné i pevnékteré se většinou nazývají pyrolýzní plyn, pyrolýzní olej a pyrolýzní koks neboli biouhel

UVAŽUJETE O VYUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB? 

NAPIŠTE NÁM NEBO SI DOMLUVTE  NEZÁVAZNOU SCHŮZKU.

KONTAKT