LIKVIDACE A ÚPRAVA ODPADŮ

Spolupracujeme s dodavateli v oblastech inženýrské, energetické, montážní a provozní služby v oblastech technologických celků pro kompletním nakládání s odpady

Upřednostňujeme energetické využití odpadů.

Termický rozklad (depolymerizace) organických materiálů je fyzikálně chemický endotermický proces, který vzniká v anaerobních prostředí v různých fázích při teplotách v rozsahu od 300 do 2.000°C. Tyto teploty přesahují limity chemické stability organických sloučenin, dochází při nich k jejich štěpení a ke vzniku nízkomolekulárních produktů a pevného zbytku. 

Tento způsob využití nabízí ekologicky i ekonomicky atraktivní metodu zpracování tuhých komunálních a průmyslových odpadů, jako jsou odpadové pneumatiky, odpadové polymery, vysušené kaly z ČOV a další různé typy organických materiálů a biomasy.

Termickým rozkladem odpadů v procesu vznikají tři hlavní produkty, se kterými se naše společnost snaží obchodovat :

Procesní olej

Procesní plyn

Pevný zbytek

Získané procesní suroviny lze dále ekologicky využít jako vstupní surovinu k dalšímu zpracování, ale především k výrobě energie slouží procesní plyn a olej.

Anorganický inertní materiál (popel, kovové materiály, saze) zůstane jako tuhý zbytek po depolymerizaci relativně nezměněný a může se proto dále recyklovat pro další praktické použití.